Phát minh Thích

Phát minh. Những phát minh khoa học, những công trình khoa hoc nổi tiếng, những phát minh khoa học mang lại lợi ích cho con người của các nhà khoa học trên thế giới và Việt Nam

Thành viên đã thích kênh này